top of page

Wat kost het?

           

     De totale kostprijs voor een volledige maand bedraagt 3190 euro. Deze prijs omvat alles zoals het loon van de inwonende zorgassistent, verzekeringen, aansluitingen, RSZ, opvolging, voorheffingen e.d. Er zijn bij ons geen aansluitingskosten noch dossierkosten.

 

In de maandelijkse factuur zit dus alles inbegrepen. Wel vragen we aan de senioren een aparte slaapkamer en goede internetverbinding te voorzien om de zorgassistent te kunnen accommoderen. Ook op vlak van verzekeringen en aansluitingen zit alles in de maandelijkse kostprijs verwerkt. De senior dient wel in orde te zijn met de familiale verzekering en brandverzekering. Verder moet ook rekening gehouden worden met de kost & inwoon van de assistent aangezien deze de maaltijden en voorzieningen met de senior(en) deelt.

 

Hoe gaat RusTThuiS vzw tewerk?

 

      Na een eerste contact gaan wij vrijblijvend langs om persoonlijk kennis te maken, de situatie in kaart te brengen en de noden en vereisten op te nemen. Nadat alles duidelijk is, wordt een dienstverleningsovereenkomst gesloten tussen RusTThuiS vzw en de klant. Deze verbindt RusTThuiS ertoe een geschikte kandidaat te vinden en te evalueren.

 

Wanneer wij denken een goede match te hebben gevonden, wordt deze aan de klant voorgesteld in een gesprek waarbij alle partijen aanwezig zijn. Dit vinden we zeer belangrijk om na te gaan of er effectief een klik is tussen de senior en de zorgassistent.

 

Pas wanneer beide partijen (zowel de senior als de assistent) de matchmaking valideren, wordt een arbeidscontract opgesteld en worden de nodige opstart aansluitingen verricht. De eerste betaling naar RusTThuiS toe vindt pas plaats in de eerste maand van effectieve tewerkstelling van de inwonende zorgassistent.

 

Verder neemt RusTThuiS vzw de administratie, loonsverwerkingen en aansluitingen voor haar rekening zodanig dat zowel de senior als zijn/haar mantelzorger volledig worden ontlast van de administratieve rompslomp. Ook geregelde opvolging bij zowel de inwonende zorgassistent als de senior behoort tot het RusTThuiS takenpakket.

 

Waarom werkt RusTThuiS enkel met Belgische zorgassistenten?

                 

      Wij hebben als organisatie gekozen om uitsluitend te werken met Belgische zorgassistenten en niet te rekruteren in het buitenland.  We kozen voor deze formule omdat we communicatie tussen de senior en de assistent van uiterst groot belang vinden en we zo ook de controle kunnen behouden op de kwaliteit van de diensten. Ook op hoger maatschappelijk niveau wordt een alternatief voorzien voor steeds groeiende vergrijzing en tegelijk jobs gecreëerd op de Belgische arbeidsmarkt.

 

Door deze aanpak is ook een persoonlijke kennismaking mogelijk tussen de senior en de assistent nog voor er effectief van start wordt gegaan. Dit vinden we van cruciaal belang om na te gaan of er effectief een klik is tussen beide partijen en wordt een eerste indruk gemaakt, zowel voor de senior als voor de assistent.  Dit is doorslaggevend voor het goede verloop van de eventuele samenwerking en service.

 

Hebben de zorgassistenten de juiste opleiding?

                 

     Onze zorgassistenten hebben ofwel een opleiding verzorgende ofwel een opleiding zorgkundige gevolgd in België en zijn dus volledige bekwaam en opgeleid om te assisteren bij persoonlijke hygiëne, toiletbezoek, begeleiding en andere niet-verpleegkundige zorgtaken. Hiermee voldoen ze ook aan de voorwaarden opgelegd door Zorg & Gezondheid om de kwaliteit binnen de zorg te kunnen handhaven.

Wat doen de zorgassistenten?

 

     Er wordt gewerkt met een 38-uur werkschema verdeeld over 6 dagen. Zondagsarbeid en nachtwerk zijn niet toegestaan. De zorgassistenten bieden hulp bij de dagbesteding en assisteren bij ondermeer boodschappen doen, gezelschap bieden, eten bereiden, activiteiten faciliteren. Hun zorgkundig statuut laat hen toe bovenop de alledaagse activiteiten ook hulp te bieden op vlak van verzorging. Dit houdt in: hulp bij aan en uitkleden, assistentie bij toiletbezoek, bijstaan bij persoonlijke hygiëne en verzorging en hulp bij verplaatsing... Ook de aanwezigheid van de inwonende assistent biedt een ideale remedie tegen vereenzaming en brengt voor de familie en mantelzorger van de senior een gevoel van veiligheid en geborgenheid.

 

 

Hoe vindt RusTThuiS vzw goede zorgassistenten?

 

    Wij trachten continu onze poule met geschikt kandidaten uit te breiden in gans Vlaanderen en Brussel. Dit doen we ondermeer door nauw samen te werken met VDAB, langs te gaan op scholen en deel te nemen aan jobbeurzen. Dagelijks contacteren we een 30-tal profielen met de juiste kwalificaties. Bij interesse volgt een kennismakingsgesprek via telefoon en vervolgens een face-2-face gesprek op het RusTThuiS kantoor. Wij zorgen voor een grondige evaluatie en profilering om de beste matchmaking tussen de zorgassistent en de senior te kunnen maken.

 

 

Zijn er bepaalde tussenkomsten in de prijs? (PAB, PGB, PvB, Zorgpremies...)

 

      Onze diensten kunnen vergoed worden met een deel van of het volledige persoonsvolgend budget indien de patiënt hier recht op heeft. Ook zijn er bepaalde zorgpremies zoals bijvoorbeeld het “Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood” die kan oplopen tot 583 euro per maand waar senioren op kunnen beroepen als tegemoetkoming in de kostprijs.

 

Zelf proberen we ons als organisatie te engageren op politiek vlak om op termijn de kostprijs van de diensten van RusTThuiS vzw te laten dalen door eventuele subsidies of overheidstussenkomsten.

Hoeveel tijd zit gemiddeld het tussen het eerste contact en de effectieve tewerkstelling?

 

        Voor het vinden van een goede en geschikte inwonende assistent rekenen we een termijn van ongeveer een maand. We kijken na onze kennismaking met de senior eerst binnen onze eigen poule met reeds door RusTThuiS gescreende kandidaten, plaatsen een vacature en stemmen onze rekrutering af naar de aanvraag. Het vinden van de juiste kandidaat heeft veel te maken met het aanbod op dat ogenblik. Geregeld worden aanvragen veel sneller ingevuld maar normaliter neemt het proces een maand in beslag.

 

 

Hebben jullie voor elk ziektebeeld een zorgassistent?

 

        Onze zorgassistenten zijn door hun opleiding en ook door vorige werkervaringen met de meeste ziektebeelden bij senioren zoals dementie, Parkinson, verlamming of herseninfarct (CVA) in aanraking gekomen. Iedere aanvraag is anders waardoor deze ook op maat wordt behandeld. Het zoeken van de juiste assistent is een matchmaking naar zowel de persoonlijkheden als ervaring met bepaalde ziektebeelden.

 

Het is dan ook belangrijk dat RusTThuiS vzw persoonlijk en vrijblijvend langsgaat bij de senior en de familie/mantelzorger om een duidelijk beeld te scheppen van de situatie en de vereisten. Helaas worden we ook weleens geconfronteerd met de harde realiteit waar thuis blijven wonen, zelfs met een inwonende zorgassistent, niet meer mogelijk is. Gelukkig blijft dit eerder uitzonderlijk en merken we dat de aanwezigheid van een zorgassistent en de band die zodanig gecreëerd wordt voor vele senioren, hun gezondheid en gemoedstoestand wonderen kan doen.

 

Hoelang blijft eenzelfde zorgassistent?

 

       Het contract tussen de senior en de assistent is van onbepaalde duur maar aangezien het inwonend karakter van de job voor de assistenten een grote commitment vergt, werken we met beoordelingsperioden van 6 maanden. Na zo’n periode volgt voor de assistent een evaluatie waarbij deze de vraag krijgt of zij nogmaals eenzelfde periode wensen aan te gaan bij dezelfde senior, nogmaals eenzelfde periode wensen aan te gaan maar bij andere senioren of met de dienst wensen op te houden. In de laatste twee gevallen gaan wij dan op zoek naar een geschikte, nieuwe zorgassistent.

Kan het contract zomaar worden stopgezet?

 

      Om te voldoen aan de wettelijke opzegmodaliteiten voor de inwonende assistent worden een opzegtermijn van 1 maand of een opzegvergoeding in rekening gebracht volgens de wettelijk bepaalde normen.

 

Wat met vakantie of langdurige ziekte van de zorgassistent?

 

       De assistenten hebben recht op vakantiedagen bovenop de wettelijke feestdagen. De vakantiedagen dienen genoeg op voorhand te worden aangevraagd en worden in onderling overleg goedgekeurd. Meestal wordt er een oplossing gezocht waarbij de familie, mantelzorger of thuiszorgdiensten deze periode overbruggen. Indien gewenst kunnen ook een oproep plaatsen in onze poule met assistenten voor korte periodes en kan er vervanging worden gezocht. Indien er geen vervanging moet worden voorzien worden de niet gewerkte dagen van de assistent pro rata in mindering gebracht voor de afrekening van die maand.

bottom of page